Algemene voorwaarden

Natuurlijk Holistisch is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74438956 en is gevestigd aan Beatrixweg 26, 1241 XW Kortenhoef.

Natuurlijk Holistisch kan ten alle tijden de behandeling annuleren.

Toestemming van dierenarts
Om uw dier fysiotherapeutisch of osteopatisch te mogen onderzoeken en behandelen heeft u toestemming nodig van uw dierenarts. Tenzij het een preventief consult is. Neem dus tijdig contact op met uw dierenarts om de verwijzing en eventueel het patiënten verslag te regelen. Indien het paard/ hond al door de dierenarts gezien is, vraag ik u om het verslag van de behandeling vooraf te mailen of tijdens het eerste consult bij u te hebben. Ook eventuele behandel formulieren van andere therapeuten of specialisten.

Toestemming voor contact dierenarts

Soms is het nodig om contact te leggen met uw dierenarts over de verdere voortzetting van de behandeling van uw dier. Om snel te kunnen schakelen heb ik uw toestemming nodig om contact te leggen met uw dierenarts. Door het sluiten van een behandelovereenkomst geeft u mij toestemming om te allen tijde contact op te nemen met uw dierenarts en andere therapeuten en/of specialisten. Uiteraard zal ik dit contact enkel leggen indien ik dit noodzakelijk acht en zal ik dit zoveel als mogelijk vooraf met u overleggen. De besproken informatie over het dier zal in vertrouwen en met respect behandeld worden en niet met derden worden gedeeld. tenzij u daarvoor toestemming geeft. Ik zal aan u doorgeven dat ik met de dierenarts/specialist overleg zal hebben en/of heb gehad.


Privacyverklaring

Natuurlijk Holistisch, gevestigd in Houtigehage, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De volgende gegevens worden, bij gebruik making van een van de diensten, opgeslagen:

Voor- en achternaam / Adresgegevens / Telefoonnummer / E-mailadres / Locatie gegevens / Het anamneseformulier met gegevens over uw paard

Doel van het opslaan van de gegevens

De gegevens worden opgeslagen om: De klachten van uw paard zo goed mogelijk te kunnen beoordelen / de betaling te kunnen afhandelen / contact met u te kunnen houden over het paard / op de juiste locatie het paard te kunnen behandelen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. U heeft ten alle tijden het recht om de opgeslagen gegevens in te zien of te laten wijzigen of verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Natuurlijk Holistisch. Wilt u gebruik maken van uw recht om uw gegevens in te zien of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een verzoek naar natuurlijkholistisch@outlook.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart, ter bescherming van uw privacy. Natuurlijk Holistisch zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op dit verzoek reageren.
Beveiliging gegevens
Natuurlijk Holistisch neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat dit niet gebeurd neem dan contact met ons op.
Autoriteit persoonsgegevens
U heeft de mogelijkheid om een tip in te dienen bij de nationale toezichthouder autoriteit Persoonsgegevens wanneer u het gevoel heeft dat er niet juist met uw gegevens wordt omgegaan. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-onsSusan Dekker is de Functionaris Gegevensbescherming van Natuurlijk Holistisch.

www.natuurlijkholistisch.nl maakt geen gebruik van Cookies.
Contactgegevens: natuurlijkholistisch@outlook.com / 06 30158227


Artikel 1 - Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 2. Cliënt: de natuurlijke persoon die eigenaar is van het dier en niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die de Overeenkomst met Natuurlijk Holistisch aangaat. 3. Patiënt: het bij Natuurlijk Holistisch voor behandeling aangeboden dier. 4. Dienstverlener: de aanbieder van diensten aan Cliënt, hierna te noemen: Natuurlijk Holistisch. 5. Dienst: de Dienst die Natuurlijk Holistisch aanbiedt, is het toepassen van holistische therapieën en behandeltechnieken, alsmede het verlenen van advies over de geschiktheid en toepassing van de verschillende behandelmethoden. 6. Behandeling: de behandelingen die Natuurlijk Holistisch kan toepassen zijn: Dierfysiotherapie, Cranio Sacraal Therapie (CST), technieken uit de Traditionele Chinese Geneeskunde (acupunctuur, acupressuur, tuina en moxa), Manuele Lymfedrainage, voedingsadvies en (Reconnective) Healing op dieren. De behandeling bestaat deels uit technieken die niet vallen onder dierengeneeskundige handelingen als bedoeld in de het Besluit diergeneeskunde. 7. Holistisch therapeut: de dienstverlener (Natuurlijk Holistisch, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Susan Dekker) die op verzoek van de Cliënt één of meerdere behandelmethoden toepast met het doel om pijn-, bewegings- en overige klachten van het paard te verminderen. 8. Aanbod: Ieder aanbod aan Cliënt tot het verrichten van de behandeling door Natuurlijk Holistisch. 9. Afspraak: de uitvoering van de overeenkomst door Natuurlijk Holistisch ter zake de door Cliënt aangevraagde behandeling. 10. Overeenkomst: de Overeenkomst tot dienstverlening (op afstand) waartoe Cliënt opdracht heeft gegeven. 11. Website: de website die Natuurlijk Holistisch gebruikt is www.natuurlijkholistisch.nl.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Natuurlijk Holistisch, elke Overeenkomst tussen Natuurlijk Holistisch en Cliënt en op elke dienst die door Natuurlijk Holistisch wordt aangeboden en uitgevoerd.

2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Cliënt de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Natuurlijk Holistisch aan Cliënt aangeven op welke wijze Cliënt de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Natuurlijk Holistisch is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Cliënt. De afspraken in de Overeenkomst zijn leidend, en gaan boven deze algemene voorwaarden.

5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

Artikel 3 - Het Aanbod

1. Alle door Natuurlijk Holistisch gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Natuurlijk Holistisch is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Cliënt schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Natuurlijk Holistisch het recht een Overeenkomst met een potentiële Cliënt en-of Patiënt om een voor Natuurlijk Holistisch gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een voldoende nauwkeurige omschrijving van de beschikbare diensten zoals vermeld op de website van Natuurlijk Holistisch. De beschrijving is dusdanig geformuleerd zodat Cliënt in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Natuurlijk Holistisch niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Alle aanbieden worden voorts gedaan op door Cliënt verstrekte gegevens. Aanbiedingen vervallen indien de gegevens van Cliënt en/of Patiënt onjuist dan wel onvolledig zijn.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Natuurlijk Holistisch niet tot uitvoering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen Diensten tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.


Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Cliënt de offerte / het aanbod aanvaardt door middel van het invullen en opsturen van het door Natuurlijk Holistisch beschikbaar gestelde vragenformulier of door een mondelinge aanvaarding van het aanbod.
2. Indien Cliënt het aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Natuurlijk Holistisch, zal Natuurlijk Holistisch de opdracht van Cliënt schriftelijk of telefonisch bevestigen. Elk aanbod is maximaal 30 dagen geldig, daarna kan Natuurlijk Holistisch niet meer aan dit aanbod gehouden worden.
3. Natuurlijk Holistisch is niet gehouden aan een aanbod indien Cliënt redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Cliënt geen rechten ontlenen.
4. Eventuele mondelinge afspraken zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door Natuurlijk Holistisch zijn opgesteld en bevestigd aan Cliënt.
5. Cliënt kan binnen 14 dagen herroeping doen gelden indien de afspraak digitaal is gemaakt. Uiterlijk tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kan de desbetreffende afspraak kosteloos worden geannuleerd. Hierna wordt 50% van de kosten voor de betreffende afspraak in rekening gebracht, tenzij de annulering wegens een voor Natuurlijk Holistisch gegronde reden plaatsvindt.
6. De overeenkomst die Cliënt aangaat met Natuurlijk Holistisch is alleen bij de vraag om holitische dierfysiotherapie een diergeneeskundige behandeling zoals bedoeld in het Besluit diergeneeskunde.

Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst
1. Indien en voor zover tussen Cliënt en Natuurlijk Holistisch een Overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze Overeenkomst conform de duur van de afspraak. De standaardduur van een eerste afspraak bedraagt 60 - 90 minuten. De standaardduur voor een vervolgafspraak betreft 45 tot 60 minuten. De duur van de behandeling kan van de standaardduur afwijken indien Natuurlijk Holistisch dit in het belang van de Patiënt noodzakelijk acht.
2. Zowel Cliënt als Natuurlijk Holistisch kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem/haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Cliënt.
3. Daarnaast is Natuurlijk Holistisch gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden, indien: a. de vertrouwensband tussen Natuurlijk Holistisch en Cliënt op zodanig ernstige wijze is verstoord, waardoor Natuurlijk Holistisch geen werkbare situatie meer aanwezig acht; b. Natuurlijk Holistisch de (voortzetting van de) behandeling niet meer redelijk acht, omdat er naar inzicht van Natuurlijk Holistisch geen redelijke kans meer is op het behalen van beoogde en/of gewenste resultaat. Cliënt zal van een dergelijke beslissing zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Cliënt blijft verplicht de tot dan toe door Natuurlijk Holistisch gemaakte behandelingskosten te voldoen.

4. Cliënt is gerechtigd om een opdracht kosteloos te annuleren, mits de annulering uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling bij Natuurlijk Holistisch bekend is middels schriftelijke of telefonische kennisgeving en Natuurlijk Holistisch uitdrukkelijk heeft aangegeven de annulering te accepteren. Indien Cliënt de overeenkomst binnen 24 uur voor aanvang van de behandeling annuleert of opzegt, is 50% van de overeengekomen kosten van de afspraak verschuldigd. Een en ander behoudens uitdrukkelijk andere overeengekomen afspraken.


Artikel 6 - Uitvoering van de behandeling
1. Voor aanvang van de behandeling stelt Natuurlijk Holistisch een vragenformulier ter beschikking aan Cliënt waarop Natuurlijk Holistisch de keuze de meest geschikte behandelmethode(n) vaststelt. De vragenlijst dient uiterlijk 24 uur voor aanvang van de werkzaamheden middels e-mail retour te worden gestuurd, zodat Natuurlijk Holistisch tijdig de afweging kan maken welke behandeling geschikt zal zijn.

2. Cliënt dient er zelf zorg voor te dragen dat Patiënt op de afgesproken plek aanwezig is en in staat is om de behandeling te ondergaan.
3. De behandeltechnieken die Natuurlijk Holistisch kan toepassen bestaan uit Dierfysiotherapie, Diercommunicatie, Cranio Sacraal Therapie (CST), technieken uit de Traditionele Chinese Geneeskunde (acupunctuur, acupressuur, tuina en moxa), Manuele Lymfedrainage en Reconnective Healing op dieren of een combinatie van bovenstaande.
4. De behandeling door Natuurlijk Holistisch geschiedt te allen tijde in het belang van Patiënt. De keuze voor een specifieke behandelmethode die Natuurlijk Holistisch noodzakelijk acht, wordt alvorens de aanvang van de behandeling met Cliënt besproken, tenzij dit redelijkerwijs onmogelijk is, gezien een dringende noodzaak tot onmiddellijke aanvang van de behandeling in het belang van Patiënt.
5. Natuurlijk Holistisch zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
6. Bij de uitvoering van de diensten is Natuurlijk Holistisch niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Cliënt op te volgen indien dit naar inzicht van Natuurlijk Holistisch niet ten goede zal komen ten aanzien van Patiënt of indien de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten op een voor Natuurlijk Holistisch onacceptabele wijze wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Natuurlijk Holistisch, is Cliënt gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.
7. Natuurlijk Holistisch is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
8. De behandeling kan enkel worden uitgevoerd voor zover Patiënt redelijkerwijze in staat is om de behandeling te ondergaan. De behandeling strekt nimmer tot het stellen van een medische diagnose en/of het vaststellen van afwijkingen of tot het verrichten van een geneeskundige behandeling. Cliënt aanvaardt dat er tijdens de behandeling niet kan worden gekeken naar eventuele medische afwijkingen omdat dat de taak van de dierenarts is.
9. Voor het uitvoeren van de Behandeling kan de medische toestand, alsmede de gemoedstoestand van Patiënt invloed hebben op de mogelijkheid en de wijze van behandelen. Indien Natuurlijk Holistisch door een dusdanig zwakke medische toestand en/of hevige gemoedstoestand van Patiënt niet in staat is om de behandeling naar tevredenheid uit te voeren, biedt zij de mogelijkheid tot een kosteloze vervangende afspraak, tenzij expliciet anders overeen gekomen. De vervangende afspraak is niet overdraagbaar en dient binnen redelijke termijn na de eerste afspraak plaats te vinden.
10. Het is Cliënt niet toegestaan om gedurende de Behandeling zelf videobeelden te maken en/of te fotograferen zonder uitdrukkelijke toestemming van Natuurlijk Holistisch.
11. Indien de behandeling reeds is aangevangen, is het Cliënt niet toegestaan de afspraak af te breken zonder de daartoe verschuldigde kosten te hebben voldaan.
12. Natuurlijk Holistisch is steeds gerechtigd een reeds gemaakte afspraak te verplaatsen.
13. Indien en voor zover een goede uitvoering van het adviesgesprek en/of de behandeling dit vereist, heeft Natuurlijk Holistisch het recht en de plicht (eveneens) te verwijzen naar een dierenarts of specialist

Artikel 7 - Afspraak en/of (op)levering
1. Op verzoek van Cliënt of na acceptatie van een opdracht, stelt Natuurlijk Holistisch aan Cliënt een vragenformulier ter beschikking. Op basis van de ingevulde vragenlijst stelt Natuurlijk Holistisch in overleg met Cliënt en in het belang van Patiënt de keuze voor een behandelmethode vast. De vragenlijst dient uiterlijk 24 uur voor aanvang van de werkzaamheden middels e-mail retour te worden gestuurd zodat Natuurlijk Holistisch tijdig de afweging kan maken welke behandeling geschikt zal zijn.
2. De Cliënt dient er zelf zorg voor te dragen dat Patiënt op de afgesproken plek aanwezig is en in staat is om de behandeling te ondergaan.
3. Client is er van op de hoogte dat er binnen 24 uur voor aanvang van de behandeling geen intensieve training met Patiënt dient plaats te vinden in het belang van de effectiviteit van de behandeling.
4. In het belang van de behandeling dient Cliënt zorg voor te dragen voor een geschikte locatie. Indien de behandeling buiten plaatsvindt, dient op de locatie van de afspraak in ieder geval een adequate overkapping aanwezig te zijn welke bescherming biedt tegen regen en wind.
5. Alvorens de behandeling kan plaatsvinden, dient Patiënt voor zover mogelijk droog te zijn.
6. Na afloop van de behandeling dient Client Patiënt 1 tot 3 dagen actieve rust te geven. Natuurlijk Holistisch zal Cliënt hier na afloop van de behandeling van op de hoogte te stellen en over de wijze van rusten adviseren. Onder actieve rust wordt verstaan het vermijden van intensieve trainingen, doch met behoud van milde beweging.
7. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten wordt vertraagd doordat de medische- en/of gemoedstoestand van Patiënt de behandeling belemmerd of indien bijvoorbeeld Cliënt niet of niet tijdig alle gevraagde informatie middels het vragenformulier heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Natuurlijk Holistisch of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Cliënt komen, vertraging is ontstaan, heeft Natuurlijk Holistisch recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Hieronder wordt tevens verstaan het uitlopen van een vorige afspraak.
8. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Cliënt goedkeuring dient te geven, is Natuurlijk Holistisch gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst c.q. oplevertermijn op te schorten tot het moment dat Cliënt zijn goedkeuring heeft gegeven.
9. Natuurlijk Holistisch spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van hem in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Cliënt gehouden om de hiermee gemoeide vergoeding te betalen.
10. Natuurlijk Holistisch heeft het recht om alle door hem ter beschikking gestelde adviezen, bevindingen en resultaten in het kader van de door hem verleende diensten te signeren, dan wel zijn naam te (doen) vermelden. Eveneens komt hem het recht toe om al zijn adviezen, resultaten en alle geschriften en bescheiden waarop zijn intellectuele eigendomsrechten rusten, op de website te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit mits daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke toestemming van Cliënt is verkregen.

Artikel 8 - Meerwerk en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Cliënt nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Cliënt te komen, is Cliënt verplicht om deze meer werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Natuurlijk Holistisch is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen en kan van Cliënt verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten.
2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de dienstverlening, zal Natuurlijk Holistisch Cliënt informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van de meer werkzaamheden.
Artikel 9 - Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn inclusief btw en andere belastingheffingen. Cliënt kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
2. Alle prijzen zijn inclusief btw, doch exclusief eventuele onkosten, reis- en verblijfkosten. Reiskosten worden apart berekend zoals aangegeven op de tarievenlijst.
3. Partijen kunnen overeenkomen dat Cliënt een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Cliënt het resterende bedrag te betalen alvorens de dienst wordt opgeleverd.
4. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Cliënt is Natuurlijk Holistisch gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de Overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste één maand.
5. Cliënt dient het verschuldigde bedrag op de door Natuurlijk Holistisch aangewezen wijze ineens te voldoen direct na afloop van de behandeling, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Behoudens zeer bijzondere omstandigheden kan Cliënt enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Natuurlijk Holistisch een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden voldaan.
6. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Natuurlijk Holistisch gerechtigd om deze kosten, na overleg met Cliënt, in rekening te brengen bij Cliënt.
7. Natuurlijk Holistisch is gerechtigd om de tarieven en voorwaarden van de aangeboden diensten aan te passen waarover Cliënt tijdig geïnformeerd zal worden. Indien sprake is van prijswijzigingen is dit het gevolg van de jaarlijkse indexering.
8. Indien Cliënt niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn (betalings)verplichtingen, is Natuurlijk Holistisch gerechtigd zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Cliënt (aantoonbaar) aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 10 - Incassobeleid

1. Wanneer Cliënt niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Cliënt, na een nadere ingebrekestelling in verzuim. Cliënt zal tevens een aanmaning ontvangen waarin zij geïnformeerd wordt over de gevolgen van het ingetreden verzuim.

2. Vanaf de datum dat Cliënt in verzuim is, zal Natuurlijk Holistisch aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW jo. Artikel 241 Rv het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien Natuurlijk Holistisch meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Cliënt.

4. Voor de bepaling van de hoogte van de kosten welke Cliënt aan Natuurlijk Holistisch verschuldigd is, zijn de boeken en de administratie van Natuurlijk Holistisch leidend, een en ander behoudens tegenbewijs.

Artikel 11 - Garanties

1. Natuurlijk Holistisch voert de diensten en werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. Tijdens de behandeling staat Natuurlijk Holistisch in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van de afspraak. In geen geval wordt enige garantie gegeven op de eventuele aanwezigheid van medische-diagnostische constateringen en andere zaken die tijdens een afspraak besproken kunnen worden. Cliënt kan geen rechten ontlenen aan het eventuele door de behandeling beoogde resultaat. In geen geval ziet de behandeling op het verrichten van enige diergeneeskundige behandelingen of het doen van enige medische beoordelingen. De behandeling wordt enkel en alleen verricht ten behoeve van het verlichten van pijn-, bewegings- en overige klachten van Patiënt. Het door de behandeling beoogde resultaat is te allen tijde afhankelijk van diverse overige factoren, zoals voeding, het harnachement, huisvesting, sociaal contact, trainingsvormen, erfelijke kenmerken c.q. aandoeningen, waardoor nimmer de garantie worden gegeven dat het door Cliënt beoogde resultaat wordt bereikt. Desalniettemin zal Natuurlijk Holistisch zich inspannen tot het verrichten van een behandeling waar de Patiënt (op de lange termijn) positief resultaat van zal ondervinden, een en ander voorts binnen de mogelijkheden en fysieke beperkingen die van invloed kunnen zijn op de behandeling.

2. Indien en voor zover Natuurlijk Holistisch een diergeneeskundige behandeling noodzakelijk acht, zal zij Cliënt hiervan op de hoogte stellen en Cliënt doorverwijzen naar een dierenarts. Dergelijke behandelingen dienen alleen gestaakt worden in overleg met de behandelende dierenarts. Cliënt dient hier zelf verantwoording voor te nemen. Evenals het monitoren van de gezondheidstoestand van het paard en dient bij twijfel hierover een dierenarts in te schakelen.

Artikel 12 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Natuurlijk Holistisch gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Cliënt en zal deze slechts conform de privacy verklaring gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Natuurlijk Holistisch de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan natuurlijkholistisch@outlook.com.

2. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Natuurlijk Holistisch verwerkt worden. Cliënt staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Cliënt Natuurlijk Holistisch tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien Natuurlijk Holistisch op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 13 - Opschorting

Natuurlijk Holistisch is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Cliënt in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Cliënt schriftelijk worden bevestigd. Natuurlijk Holistisch is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

Artikel 14 - Overmacht

1. Natuurlijk Holistisch is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Natuurlijk Holistisch wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Natuurlijk Holistisch, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit, hacking en DDoS aanvallen), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van Natuurlijk Holistisch buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. Het kan voorkomen dat een behandeling niet verricht of niet voltooid kan worden door de medische toestand of gemoedstoestand van Patiënt. Natuurlijk Holistisch is in een dergelijke situatie nimmer aansprakelijk voor het niet voltooien van de behandeling. Cliënt kan hiervoor in overleg met Natuurlijk Holistisch een vervangende afspraak maken, maar heeft nimmer recht op restitutie van reeds betaalde gelden of een schadevergoeding.

4. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de Overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.

5. Indien Natuurlijk Holistisch bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd de reeds opgeleverde diensten afzonderlijk te factureren en is Cliënt gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15 - Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Natuurlijk Holistisch, is Natuurlijk Holistisch uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Cliënt Natuurlijk Holistisch binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en Natuurlijk Holistisch deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat Natuurlijk Holistisch in staat is om adequaat te reageren. Doch voor zover de door Cliënt als tekortkoming aan te merken handeling plaatsvindt gedurende de behandeling, dient Cliënt dit voor het einde van de behandeling bekend te maken, tenzij redelijkerwijs onmogelijk.

2. Na afloop van de behandeling kan het voorkomen dat Patiënt voorafgaande aan het herstel een (tijdelijke) verandering in gedrag vertoont. Dergelijke veranderingen kunnen intreden doordat Patiënt moet wennen aan de aanpassingen c.q. beïnvloedingen van het zenuwstelsel. Natuurlijk Holistisch zal na iedere behandeling een behandeladvies uitbrengen, waaronder een oefeningenadvies. Cliënt dient dientengevolge de nodige rust en ruimte in acht te nemen in het belang van Patiënt om de behandeling te verwerken. Indien Cliënt de adviezen van Natuurlijk Holistisch niet opvolgt, is Natuurlijk Holistisch nimmer aansprakelijk voor een verminderd of anders dan beoogd effect van de behandeling. Cliënt is er van op de hoogte dat de duur van de benodigde rust steeds afhankelijk is van de medische toestand van Patiënt en overige omstandigheden welke van geval tot geval zullen moeten worden beoordeeld.

3. Indien Patiënt na meer dan één week na behandeling steeds gewijzigd gedrag in negatieve zin vertoont, dient Cliënt te allen tijde Natuurlijk Holistisch hieromtrent te informeren. Natuurlijk Holistisch kan adviseren een dierenarts te raadplegen. Bij twijfel of verergering van klachten dient Cliënt altijd een dierenarts te raadplegen.

4. Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren van opdrachten door Natuurlijk Holistisch leidt tot aansprakelijkheid, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade en de aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid is tevens beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Natuurlijk Holistisch per gebeurtenis per jaar uitkeert.

5. Natuurlijk Holistisch is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade door gebruikmaking van de diensten van Natuurlijk Holistisch, waaronder verstaan maar niet beperkt tot het ontstaan van fysieke wijzigingen of klachten of (tijdelijke) veranderingen in het gedrag en/of de beweging van Patiënt. De toepassing van de door Natuurlijk Holistisch verrichte diensten geschiedt steeds in het belang van Patiënt. Natuurlijk Holistisch is niet verantwoordelijkheid voor eventuele effecten hiervan op zowel korte of lange termijn.

6. Nimmer is Natuurlijk Holistisch aansprakelijk voor door haar gedane uitlatingen met betrekking tot de afspraak en/of behandeling, noch voor het niet zien/missen van enige (medische) aandoening die mogelijkerwijze in de behandeling had kunnen worden gezien. Indien en voor zover enig gesprek wordt gezien als advies door Cliënt is dit nimmer aan te merken of uit te leggen als (dwingend/medisch) advies noch als een medische beoordeling. Cliënt dient altijd haar eigen behandelend dierenarts te raadplegen voor medisch advies en geneeskundige behandelingen. Nimmer is de behandeling aan te merken als een geneeskundige behandeling op grond van het Besluit diergeneeskunde enkel een Dierfysiotherapeutische behandeling zoals beschreven in het Besluit diergeneeskunde tenzij een holistische behandeling is afgesproken.

7. In geen geval is Natuurlijk Holistisch aansprakelijk voor enige gevolgschade in welke vorm dan ook die door Cliënt en/of Patiënt geleden wordt, een en ander conform hetgeen is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

8. Natuurlijk Holistisch is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites. Natuurlijk Holistisch is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website en verleende diensten.

9. Natuurlijk Holistisch staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Natuurlijk Holistisch verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

10. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht.

11. Alle aanspraken van Cliënt wegens tekortschieten aan de zijde van Natuurlijk Holistisch vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Natuurlijk Holistisch binnen een halfjaar nadat Cliënt bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

12. De aansprakelijkheid van Natuurlijk Holistisch eindigt in elk geval na verloop van een halfjaar na beëindiging van de Overeenkomst tussen Partijen.

Artikel 16 - Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Natuurlijk Holistisch berusten bij Natuurlijk Holistisch en worden niet aan Cliënt overgedragen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De intellectuele eigendomsrechten worden aan Cliënt overgedragen indien Cliënt de daartoe overeengekomen vergoeding volledig heeft voldaan.

2. Het is Cliënt verboden om buiten de reikwijdte van de Overeenkomst het opgeleverde te openbaren, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Natuurlijk Holistisch. Het is Cliënt tevens niet toegestaan eigen beeldmateriaal te maken van de afspraak en/of behandeling zonder toestemming van Natuurlijk Holisitisch.

3. Elke inbreuk die Cliënt maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Natuurlijk Holistisch geven Natuurlijk Holistisch het recht om een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17 - Geheimhouding

1. Natuurlijk Holistisch en Cliënt verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat en ziet tevens op alles wat tijdens de afspraak is besproken.

2. Indien Natuurlijk Holistisch op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Natuurlijk Holistisch zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Natuurlijk Holistisch niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Cliënt niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

3. De geheimhoudingsverplichting leggen Natuurlijk Holistisch en Cliënt ook de door hen in te schakelen derden op alsmede de door de Cliënt meegebrachte derden.

Artikel 18 - Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Natuurlijk Holistisch verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Cliënt hiervoor verantwoordelijk.

2. Cliënt vrijwaart Natuurlijk Holistisch van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.

3. Cliënt vrijwaart Natuurlijk Holistisch voor aanspraken van derden, waaronder verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Cliënt verstrekte gegevens, informatie en content die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden.

4. Indien Cliënt elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Natuurlijk Holistisch verstrekt, garandeert Cliënt dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 19 - Klachten

1. Indien Cliënt niet tevreden is over de service van Natuurlijk Holistisch of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de behandeling, is Cliënt verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via natuurlijkholistisch@outlook.com met als onderwerp "klacht" of telefonisch via het bij Cliënt bekende telefoonnummer van Natuurlijk Holistisch.

2. De klacht moet door Cliënt voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Natuurlijk Holistisch de klacht in behandeling kunnen nemen. 3. Natuurlijk Holistisch zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht. 4. Partijen zullen te allen tijde proberen om gezamenlijk tot een oplossing in belang van de Patiënt te komen.

Artikel 20 - Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Natuurlijk Holistisch en Cliënt is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Natuurlijk Holistisch kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website. 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Natuurlijk Holistisch en Cliënt, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.